Amstelveen wil meer steun voor mensen met problemen

Amstelveen wil meer steun voor mensen met problemen Foto: Wethouder Marijn van Ballegooijen. [Anko Stoffels]

Amstelveen – De gemeente wil Amstelveners die het moeilijk hebben ondersteunen zodat ze mee kunnen in de samenleving. In verband hiermee heeft het college van b en w de integrale Nota Sociaal Domein vastgesteld.


- Lees verder onder deze advertentie -

De gemeenteraad behandelt deze nota in de gemeenteraadsvergadering van 10 juli 2019. In deze nota, die op 11 juni werd vastgesteld, wordt het beleid voor Jeugd, Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Werk en Inkomen geformuleerd.

Veilig

“Amstelveen wil dat alle inwoners van Amstelveen ondanks eventuele beperkingen mee kunnen doen in de samenleving en dat ieder kind veilig en gezond kan opgroeien”, zegt wethouder Marijn van Ballegooijen in een persbericht van de gemeente. “Soms zit het tegen en is er een helpende hand nodig. Als gemeente verlenen we dan ondersteuning en hulp, ook als dit langdurig nodig is.”

Meer dan voorheen is de gemeente gericht op vroeg signaleren, preventie en een beter bereik van inwoners die hulp en ondersteuning nodig hebben. Bij multiproblematiek wordt er gezocht naar integrale oplossingen. Hiervoor is een goede samenwerking in de uitvoering tussen interne afdelingen en externe partners nodig. De komende beleidsperiode zijn de speerpunten van de gemeente sterke wijken, het beter bereiken van inwoners die hulp nodig hebben en het optimaliseren van samenwerking met partnerorganisaties van belang.

Problemen

Inwoners zijn goed in staat zelf alledaagse problemen op te lossen, maar moeten daarbij soms een beroep doen op anderen. Sterke sociale verbanden en goede voorzieningen in de buurt zijn daarbij nodig. Er wordt onder meer een visie op wijkcentra ontwikkeld en er komt een nieuw plan voor bewonersinitiatiefgroepen. De gemeente wil daarnaast de sociale basis in de wijken versterken door het leertraject Versterken Sociale Basis in heel Amstelveen in te zetten. Inwoners met dementie en inwoners die naar de wijk terug keren na een GGZ-opname moeten betere ondersteuning krijgen.

De gemeente streeft ook naar meer aandacht voor vroegsignalering en het bevorderen van bekendheid van voorzieningen, bijvoorbeeld via huisartsen. Het signaleren en het vergroten van het bereik maakt onderdeel uit van alle vormen van dienst- en hulpverlening die de gemeente biedt in het sociaal domein. Het streven is om professionals te faciliteren zodat zij een beter zich krijgen op het aanbod van de gemeente op diverse terreinen zoals armoedebestrijding, schuldhulpverlening en mantelzorgondersteuning.

Zorg

“Samen met alle betrokkenen, mantelzorgers, vrijwilligers, hulpverleners en partnerorganisaties bieden we door middel van netwerkstrategie de hulp en ondersteuning die nodig is”, zegt wethouder Frank Berkhout. “Amstelveen wil de regie voeren op het samenbrengen van partijen om gezamenlijk te kunnen werken op het gebied van jeugd, zorg en welzijn.”

Daarnaast zet de gemeente zich in voor een duurzaam en betaalbaar sociaal stelsel. De kosten in het Sociaal Domein lopen op. Dit maakt het noodzakelijk sterker te sturen op effectieve en efficiënte vormen van hulpverlening, een kritisch oog te hebben voor het voorzieningenniveau en het maken van keuzes in het ondersteuningsaanbod.

Sport

Door het beleid in één nota te presenteren wordt het belang van een integrale benadering in het Sociaal Domein benadrukt en vervallen de aparte nota’s voor jeugdhulp, wmo en participatiewet. Tevens zullen er geen aparte nota’s meer worden opgesteld voor sociale samenhang en het lokaal gezondheidsbeleid. Wel blijven er aparte nota’s bestaan voor onderwijs, cultuur en sport.

De gemeente werkt de komende jaren negen thema’s op verschillende manieren uit. Deze thema’s gaan over een sterke sociale basis, wmo, jeugd en onderwijs, participatie door werk en inkomen, gezondheid en schuldhulpverlening en armoedebestrijding.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties