Dit heeft de gemeenteraad van Amstelveen besloten

Amstelveen – Deze week stond de gemeentelijke begroting voor 2021 op de agenda van de gemeenteraad. Wat besloot de Amstelveense gemeenteraad?

De gemeenteraad ging na een urenlang (digitaal) debat akkoord met de programmabegroting 2021, de tweede tijdvakrapportage 2020 en de tarievennota 2021 en nam daarbij ook de volgende aanvullende besluiten:

1) Onderzoek preventie Jeugdcriminaliteit 

Het CDA kwam in de raad met een voorstel om te onderzoeken welke preventieprogramma’s er zijn om de jeugd bewust te maken van het gevaar van criminaliteit. In samenspraak met scholen en maatschappelijke organisaties kan worden beoordeeld of deze preventieprogramma’s geschikt zijn voor Amstelveen en welke kosten er mee gemoeid zijn. De raad heeft dit voorstel aangenomen en aangegeven bij de behandeling van de perspectiefnota 2022 de uitkomsten te willen horen.

2) Nieuwe Kunst- en cultuurmarkt

De raad ziet dat de kunst en culturele sector in Amstelveen hard geraakt zijn door de coronacrisis en wil deze sector een stimulans geven. Op aangeven van het CDA wil de raad daarom een onderzoek naar de mogelijkheden om een kunst- en cultuurmarkt in Amstelveen te organiseren samen met de kunst- en culturele instellingen. De raad wil aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 worden geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek, inclusief een financieel voorstel.

3) Betere toegankelijkheid Openluchttheater Elsrijk

Het Openluchttheater Elsrijk voldoet momenteel niet aan de nieuwe code Diversiteit & Inclusie. Invaliden kunnen met hun hulpmiddelen zeer moeilijk zelfstandig naar een zitplaats komen en een invalidentoilet ontbreekt. De raad wil daarom dat in kaart wordt gebracht in hoeverre Openluchttheater Elsrijk toegankelijk is voor (fysiek) gehandicapten en dat deze toegankelijkheid waar nodig wordt verbeterd. Een voorstel van SBA hiervoor werd door de raad aangenomen.

4) Compensatie lasten lokale ondernemers: 1miljoen euro

Op voorstel van D66 heeft de raad besloten om een voorziening van € 1.000.000,- op te richten om lokale ondernemers die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis te compenseren voor lokale lasten. Dit geld moet worden gereserveerd uit het lokale coronafonds. De voorwaarden waaraan lokale ondernemers moeten voldoen om in aanmerking te komen voor compensatie moeten worden uitgewerkt.

5) 50.000 euro voor Bostheater

Het Amsterdamse Bostheater is een theater waar veel Amstelveners graag naar toe gaan. Dit theater heeft het financieel moeilijk gezien de coronacrisis. De gemeenteraad wil dat bij de gemeente Amsterdam wordt aangedrongen op snelle besluitvorming over de financiën voor het Bostheater. Wanneer Amsterdam nog dit jaar besluit tot een aanvullende dekking voor 2021 voor dit theater en het theater zo de ruimte krijgt verschillende overlevingsscenario’s uit te werken, geeft de Amstelveense raad aan het theater een bijdrage van € 50.000,-. Een voorstel van de VVD hiertoe is door de raad aangenomen.

6) Ondersteuning menstruatiearmoede

De raad constateert dat er meisjes zijn die niet naar school gaan als zij menstrueren, omdat zij uit armoede geen maandverband of tampons hebben. Ook zijn er volwassen vrouwen in Amstelveen uit sociaal kwetsbare groepen die uit armoede niet over deze hygiënische middelen kunnen beschikken. De raad wil dat wordt onderzocht hoe veel meisjes en vrouwen met een te laag inkomen in de problemen komen, omdat ze geen geld hebben om maandverband of tampons te kopen. Ook wil de raad dat er een proef wordt gedaan met het verstrekken van maandverband en tampons via scholen, de schuldhulpverlening, het financieel café of andere maatschappelijke instellingen. Dit voorstel van de PvdA werd door de raad unaniem aangenomen.

Verworpen voorstellen

Er zijn tijdens de raadsvergadering ook voorstellen gedaan, die geen meerderheid kregen bij stemming. Het betrof voorstellen van GroenLinks voor een actief grondbeleid en een extra jongerenwerker. Ook de voorstellen van bbA over de begrotingsdoorlichting, een steunpakket voor de sportsector in de coronacrisis en de inzet van middelen van het lokaal coronafonds kregen onvoldoende steun in de raad.

Coronacrisis

De coronacrisis en de tekorten in het sociale domein (vooral de jeugdzorg) zetten de gemeentefinanciën zwaar onder druk. Ook dreigt een grote belastingkorting door de landelijke overheid en is de samenwerking met de gemeente Aalsmeer onzeker.

Het college van burgemeester en wethouders (VVD, D66, PvdA) heeft daarom inde begroting voorstellen gedaan voor een andere wijze van investeren in maatschappelijk vastgoed. Daarnaast bevatte de begroting voorstellen voor investeringen in onder andere de kwaliteit van de leefomgeving, veiligheid, jeugd, onderwijs, kunst en cultuur, bestaanszekerheid, gezondheid, duurzaamheid en sport.  Belangrijk thema bij deze beschouwingen was met name de impact van de coronacrisis op de Amstelveense samenleving en de ondernemers.

Bron: Nieuwsbrief Gemeenteraad


Meer nieuws

112 vandaag 19:51

Overval op supermarkt Lindenlaan Amstelveen

Amstelveen - Aan de Lindenlaan in Amstelveen Zuid is maandagavond even voor 19.30 uur een supermarkt overvallen. Daarbij is gedreigd met een wapen; een onbekend geldbedrag is buitgemaakt.

Politiek vandaag 10:07

Burgerbelangen Amstelveen: biedt RTVA reële kans, pak uitgestoken hand aan

Amstelveen – Nu de lokale omroep RTVA tot 2024 de uitzendlicentie heeft gekregen van het Commissariaat voor de Media, vindt de lokale politieke partij Burgerbelangen Amstelveen (bbA) dat de gemeente er voor moet zorgen dat RTVA op basis van een reëel subsidiebedrag haar werkzaamheden kan hervatten en dat de hand die de omroep nu heeft uitgestoken aangepakt moet worden.