Raadszaal

Gemeenteraad Amstelveen zet voorlopig streep door preventief fouilleren

Amstelveen - Een voorstel om in Amstelveen veiligheidsriscogebieden aan te wijzen waarin preventief zou kunnen worden gefouilleerd heeft de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van Amstelveen niet gehaald, mede vanwege de ernstige inperking van de persoonlijke vrijheid die dat met zich meebrengt.

Dat heeft de Amstelveense gemeenteraad gisterenavond in meerderheid besloten, op initiatief van D66. Raadslid Robert Zuidbroek noemde de optie om in Amstelveen veiligheidsrisicogebieden aan te wijzen waarin dan preventief zou kunnen worden gefouillerd, een te zwaar middel om in de gereedschapskist van de burgemeester te leggen. De noodzaak en motivering voor de zware maatregel ontbreekt volgens gemeenteraad, zo bleek in een zeer technisch debat dat nauwelijks te volgen was, met tal van verwijzingen naar geldende wetgevingen en jurisprudentie. 

De discussie in de raad ging ook over het voorstel voor het toevoegen van een verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties. De SP diende een amendement in om dit verbod niet op te nemen in de APV, onder andere omdat daar te weinig concrete aanleiding voor is. Het amendement werd verworpen door de raad.

Wel gaf de gemeenteraad aan het onderwerp in de toekomst nader te willen bespreken.

De gemeenteraad nam woensdagavond diverse besluiten:

Voortzetting ambtelijke samenwerking Aalsmeer-Amstelveen

De raad heeft ingestemd met het voortzetten en aanpassen van de samenwerkingsregeling voor de periode 2022-2026 tussen Aalsmeer en Amstelveen. Er zijn onder andere afspraken gemaakt over de overdracht van taken, de formatie en de vrijwillige overstap van medewerkers uit de ambtelijke organisatie Aalsmeer-Amstelveen naar de gemeente Aalsmeer.

Klachtenregeling Amstelveen

De raad heeft ingestemd met de nieuwe klachtenregeling van de gemeente Amstelveen. Inwoners en ondernemers kunnen hun klachten over het gemeentelijk handelen laagdrempelig uiten. De klachten worden met hoor en wederhoor behandeld en zo mogelijk opgelost. Waar mogelijk wordt genoegdoening geboden.

Een voorstel van de SP bij dit oderwerp om klachten op het gebied van werk en inkomen door een externe klachtafhandelaar te laten behandelen, kreeg geen steun in de raad.

Sporortvoorziening bij het Keizer Karel College

De raad heeft een voorbereidingskrediet van € 700.000,- beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuw sporthalcomplex bij het Keizer Karel College. Deze hal biedt voldoende ruimte voor de gymlessen van de school en voor verenigingssporten zoals zaalhockey, basketbal en badminton.

De raad wil een strategisch meerjarenplan voor de binnen- en buitensportaccommodaties. Het plan moet een duidelijk overzicht geven van de bestaande en toekomstige sportfaciliteiten, de bezetting ervan, de behoefte aan sportvoorzieningen en het gebruik van Amstelveense sportvoorzieningen door inwoners uit omliggende gemeenten. Een motie hiervoor van GroenLinks en VVD werd door de raad aangenomen.

Overige besluiten van de raad

In zijn vergadering ging de raad ook akkoord met:

  • toetreding van de gemeente Weesp tot de gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld);
  • het normenkader voor de accountantscontrole van de jaarrekening 2021;
  • een voorstel voor budgetoverheveling en rechtmatigheid van de jaarstukken 2021;
  • de definitieve tarieven onroerendezaakbelastingen 2022 en aanpassing van de begroting 2021 en 2022 voor de omgevingsvergunningen;
  • het bestemmingsplan Oostelijke Poeloever 2. Hiermee wordt de bouw van 12 appartementen en drie vrijstaande woningen op het perceel Handweg 121 en 129 mogelijk

Voorstellen die het niet haalden

Een voorstel van de SP voor het anders regelen van de leenbijstand werd na de beraadslaging ingetrokken. De raad wil eerst meer informatie over het onderwerp.

Een motie van GroenLinks om een plan op te stellen voor het recyclebaar afval scheiden door het midden- en kleinbedrijf kreeg eveneens  onvoldoende steun.


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen gisteren 19:57

Amstelveen van voorheen (283)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 283 een oude kiek van de Mr. Rendorplaan in de wijk Elsrijk West.