Politieke partijen kondigen diverse moties aan in komende raadsvergadering

Amstelveen - Komende woensdag (18 november 2020) staat er opnieuw een raadsvergadering op de politieke agenda, nadat afgelopen woensdag de begroting al werd behandeld. Diverse politieke partijen kondigen voor aankomende woensdag nieuwe voorstellen aan en/of blikken terug op de vorige raadsvergadering. Een overzicht:  

VVD & bbA dringen aan op meer woonzorgcapaciteit

'Het gebeurt niet vaak dat twee politieke partijen gelijktijdig en los van elkaar een belangrijk onderwerp op de politiek agenda zetten' stellen coalitiepartij VVD en oppositiepartij Burgerbelangen Amstlveen (bbA) in een persbericht: 'De VVD bij  monde van woordvoerder zorg Victor Frequin en BbA bij monde van woordvoerder ruimte, wonen en natuur (RWN) Jacqueline Solleveld gingen beiden eind oktober in op de vraag of voor de groeiende groep ouderen  in Amstelveen, nu en in de toekomst voldoende levensloopbestendige woningen en verpleeghuisplekken zijn  om aan hun woon- en zorgbehoeften te kunnen voldoen.'

bba_olthoff.jpg
Jacqueline Solleveld (bbA)

'We leven langer. Naarmate we ouder worden neemt de vraag naar welzijn, ondersteuning, zorg en daarin passende woonvormen toe.  Het lijkt ingewikkeld als er gesproken wordt over voldoende extramurale woningen met zorg mogelijkheden en intramurale woningen met verpleging. Dat gaat dan over de uitvoering van verschillende wetten in het sociaal domein zoals de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning), maar ook over de WLZ (wet langdurige zorg). De gemeente moet in 2021 een Woonzorgvisie ontwikkelen, met als doel  dat er uiteindelijk voldoende woningen beschikbaar zijn waarin mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en de regie over hun eigen leven houden. Daarvoor zijn niet alleen geschikte woningen nodig. Bij deze woningen moet ook zorg en ondersteuning beschikbaar zijn.  En voor de meest kwetsbare groep ouderen, wanneer het thuis niet meer gaat, moeten er meer verpleeghuisplekken komen.'

Frequin Victor, foto gemeente 2018.jpg
Victor Frequin (VVD).

“In Nederland hebben we te maken met een vergrijzing die nu pas op gang komt. Op dit moment zijn er ca. 800.000 mensen tussen 65 en 80 jaar en rond 2040 zullen dat er ca. 1,5 miljoen zijn. Het is voor iedereen duidelijk dat er ook voor de oudere inwoners van Amstelveen voldoende capaciteit moet zijn en blijven zodat zij hier kunnen blijven wonen en daarbij verzorgd worden” aldus Solleveld. ‘’Als we zorgen voor voldoende woningen en scholen, voldoende sport- en cultuurinstellingen, voor voldoende infrastructuur en parken, dan is het helder dat ook de woon-zorg capaciteit  op orde moet zijn. Dit is des te meer belangrijk omdat we weten dat Amstelveen fors gegroeid is qua inwoners en dat we nog doorgroeien” vult Frequin aan.

In de raadscommissie B&S sprak Victor Frequin over de langdurige zorg. “College, ga in gesprek met instellingen als Amstelring, Zonnehuis groep en Brentano hierover en stel vast wat de wachtlijsten nu zijn en wat de projecties voor de toekomst zijn bij de bekende groei van de stad en kom met vorstellen ter verbetering’. Jacqueline Solleveld sprak een dag later in raadscommissie RWN over de noodzakelijke samenwerking tussen partijen zoals woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente. ”Stenen” en ”zorg” zijn geen vanzelfsprekende partners. “Dat maakt de noodzakelijke samenwerking tussen betrokken partijen ingewikkeld. De gemeente is daarbij niet alleen beleidsmatig en bestuurlijk betrokken. Zij is de aangewezen partij om de regie over de samenwerking op te pakken” aldus Solleveld. “Maar levensloopbestendig wonen is niet alleen een vraagstuk van de sociale huisvesting”, het thema speelt net zo sterk in de vrije sector. De toenemende behoefte aan levensloopbestendige woningen is een zorg van ons allemaal.”

'Amstelveen zit niet stil. In de Woonagenda van wethouder Rob Ellermeijer die dit jaar in goedgekeurd door de gemeenteraad staat al dat er meer woningen voor Amstelveense ouderen en andere specifieke doelgroepen moeten komen. Daar in is eveneens vermeld dat het daarbij ook om inwoners gaat die een zorgvraag hebben of begeleid moeten wonen. Deze Woonagenda is de opstap voor de Woonzorgvisie in 2021.'

Victor Frequin en Jacqueline Solleveld pleiten ook voor extra beddencapaciteit in verpleeghuizen. Enerzijds door bestaande instellingen te  verbouwen en anderzijds om de beddencapaciteit uit te breiden gezien de groeiende vraag. Als concreet voorbeeld van instellingen voor langdurige verpleging/verzorging waar aan gewerkt moet worden kunnen we ’t Huis aan de Poel en Nieuw Vredeveld noemen, bekende verpleeghuizen in Amstelveen. Het is belangrijk dat hier voldoende verpleegcapaciteit blijft en dat woningen daar niet omgezet worden naar (alleen) ouderenwoningen. Beide verpleeghuizen moeten (deels) getransformeerd worden door bijvoorbeeld kamers samen te voegen. Daarbij  moeten we per saldo geen beddencapaciteit verliezen.

'Als concreet voorbeeld van levensloopbestendige woningen kunnen we Klaasje Zevenster noemen. In deze woningen  wonen mensen zelfstandig, dicht bij winkels  en zo nodig kan er een beroep op zorg gedaan worden. Frequin en Solleveld roepen graag woningcorporaties (voor het sociale woonsegment) en ontwikkelaars/investeerders (voor het middelduren woonsegment) op  om gezamenlijk plannen te maken en met het gemeentebestuur in contact te treden.'

'In de gemeenteraadsvergadering van 18 november zullen Frequin en Solleveld namens VVD en BbA een motie hierover indienen. Deze motie die gericht is op voldoende woonzorgcapaciteit in Amstelveen,  zal gesteund en mede ingediend worden door de coalitie partijen  D66, PvdA en de oppositiepartij AVA.'

AVA: Samen op weg naar een betere wereld (VN)

Actief voor Amstelveen vindt dat de gemeente Amstelveen zich meer moet bezighouden met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

jacqueline-höcker groot.jpg
Jacqueline Höcker (AVA)

Op initiatief van Jacqueline Höcker wordt daartoe in de raadsvergadering van 18 november een motie ingediend. Daarom wordt het college opgeroepen om toekomstig gemeentelijk beleid zoveel als mogelijk op die doelen af te stemmen. Tevens is het de bedoeling dat de gemeente zich aan gaat sluiten bij het netwerk van Sustainable Developement Goals (SDG,s).

Die doelen zijn onder meer: einde aan armoede en honger, voor iedereen gezond en veilig voedsel, ieder kind moet veilig opgroeien, bescherming van ecosystemen, basisvoorzieningen, bewonersparticipatie, bevorderen van een samenleving waar geen discriminatie en uitsluiting plaatsvindt, bescherming van water, bestrijden van de effecten van klimaatverandering, iedereen kan een leven lang leren, goed onderwijs, lokale economische groei, gendergelijkheid en nog veel meer.

De Duurzame ontwikkelingsdoelen werden in 2015 door 193 lidstaten van de Verenigde Naties in 2015 bekrachtigd en kunnen als leidraad worden gebruikt voor nieuw toekomstig beleid
Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en nog andere 68 gemeenten volgen de SDG’s al en zoals Jan van Zanen zei, “Iedere gemeente zou de SDG’s als leidraad moeten gebruiken, dan staan we er in 2030 veel beter voor.”

SP: Oproep aan College B en W op om gedupeerden van toeslagenaffaire te ontzien 

Op 3 november heeft de Tweede Kamer een voorstel van de SP overgenomen om gedupeerden van de toeslagenaffaire die nog steeds geen compensatie hebben ontvangen een kerstuitkering van € 750,- toe te kennen. Dat betekent dat gedupeerden in heel Nederland dankzij dit bedrag toch nog fijne feestdagen met het gezin kunnen doorbrengen. Veel gedupeerden zijn namelijk door de torenhoge bedragen die zij moesten terugbetalen in de financiële problemen gekomen. 

marina_casadei_sp.jpg
Marina Casadei (SP).

Op 18 november zal de SP een motie indienen, waarin gevraagd wordt de Amstelveense gedupeerden te ontzien en ze te laten genieten van het extraatje dat ze van de rijksoverheid tegemoet kunnen zien. Raadslid Marina Casadei: “We dienen deze motie in, omdat we inmiddels weten dat het in Amstelveen 66 gezinnen betreft, die veelal een bijstandsuitkering ontvangen. Wat we zien is dat als de bijstandsgerechtigde extra inkomsten heeft deze worden verrekend met de uitkering. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit gebeurt met deze kerstuitkering die nu juist is bedoeld om deze gedupeerden toch nog fijne feestdagen te bezorgen met hun gezin. Van het geld kunnen dan bijvoorbeeld cadeautjes worden gekocht en er een lekkere feestmaaltijd worden bereid, maar het is natuurlijk aan de mensen zelf hoe ze dit extraatje besteden. Vandaar onze oproep, waarbij wij ons aansluiten bij de oproep van staatssecretaris Van Huffelen.”

“Het ligt nog iets anders bij mensen die in de schuldhulpverlening zitten en een bewindvoerder hebben. Zij moeten rondkomen van een vast bedrag per week aan leefgeld. Ook de bewindvoerders roepen we bij deze op om coulance te betrachten ten aanzien van de kerstuitkering”. 

AVA, D66, VVD, BBA: tijdelijke huisjes in Amstelveen Zuid

Met het indienen van een motie vragen AVA-D66-VVD en BBA het college een quick-scan uit te voeren op het terrein dat ligt aan de Klakbranderij voor het plaatsen van tijdelijke huisjes. 'Dit idee kwam op, omdat het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ROP) die locatie als reserve voor de lange termijn bestempelt. Daar zijn dus voorlopig geen definitieve plannen voor.'

michel_becker_ava.jpg
Michel Becker (AVA)

In de gemeenteraad van 12 februari j.l. diende AVA, D66 en VVD de motie 'Ontheffing vergunning grondexploitaties t.b.v. tijdelijke woonbestemming Tiny Houses' in om voor starters en senioren, in afwachting van een definitieve oplossing, tijdelijke huisvesting mogelijk te maken. Met de nieuwe motie, in te brengen in de raadsvergadering van 18 november, roepen genoemde partijen, het college op hier uitvoering aan te geven.

Tiny Houses zijn kleine volwaardige woningen van maximaal 50 m2. Deze staan op een (tijdelijke), fundering of op wielen. Er is ook een stapelbare container variant, om zo meer woonunits te creëren.

D66 & VVD: Nieuwbouw maar niet ten koste van groen

De fracties van D66 en VVD zullen bij de raadsvergadering van 18 november een voorstel indienen waarin het college wordt opgeroepen om woningbouwprojecten de komende jaren mogelijk te maken, zonder dat dit ten koste gaat van het groen in Amstelveen.

Foto Arjan Gerritsen en Tawros Aslanjan.jpeg

Betaalbare woningen niet ten koste van groen
'Er is een grote behoefte aan betaalbare woningen in de regio. Ook Amstelveen zal de komende jaren flink moeten bijbouwen om het tekort terug te dringen. Het realiseren van nieuwe woningen binnen het bestaande bebouwde gebied kent veel voordelen. Open en groene landschappen tussen steden blijven zo gespaard. D66 en VVD willen met hun initiatief er echter voor waken dat bij binnenstedelijke nieuwbouwprojecten kostbaar groen verloren gaat en de stad zo ‘grijzer’ wordt. 'Amstelveen wordt geroemd om haar groene karakter. Dat moeten we koesteren, in stand houden en waar mogelijk versterken', aldus VVD-raadslid Arjan Gerritsen.

Groene karakter van Amstelveen
De groene leefomgeving in Amstelveen is kenmerkend voor onze stad. Het is daarom van groot belang dat wij dit behouden. Bij nieuwbouwprojecten is het niet altijd vanzelfsprekend dat verdwenen groen ook terugkomt. Als het aan D66 en de VVD ligt zal hier de komende tijd veel scherper op moeten worden toegezien. ‘Groen zorgt niet alleen voor gezondheidsvoordelen, maar ook voor sociale cohesie in wijken. Mensen zijn sneller geneigd om naar buiten te gaan, te bewegen en te recreëren’, aldus D66-woordvoerder ruimtelijk ordening Tawros Aslanjan.

Groennorm
Een keerzijde van stedelijke verdichting is echter dat de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Dit kan deels voorkomen worden door het opleggen van een groennorm aan projectontwikkelaars. Bij transformaties van gebouwen of nieuwbouw moet het bestaande kwaliteit en kwantiteit van het groen terugkeren in het plangebied. ‘Projectontwikkelaars moeten niet alleen denken aan opbrengst en rendement, maar ook aan de natuur omdat dit bijdraagt aan het welzijn en het geluk van mensen’, stelt D66 vice-fractievoorzitter Tawros Aslanjan.  

Investeringen verdienen zichzelf terug
Gemeenten vrezen vaak dat projectontwikkelaars zich zullen terugtrekken, door de hogere investeringen. Echter blijkt uit onderzoek van de WUR uit 2004 dat investeringen in een groene woonomgeving zichzelf snel terugverdienen. De waarde van woningen in de nabijheid van een park of plantsoen liggen respectievelijk 6 en 4,5 procent hoger dan de waarde van dezelfde typen in een dichtbebouwd gebied.

CDA: ‘Maak jeugd weerbaar tegen criminaliteit’

De CDA-fractie in Amstelveen heeft het college in de afgelopen begrotingsvergadering verzocht via een motie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de jeugd weerbaar te maken tegen criminaliteit en het gebruik van steekwapens. De motie werd afgelopen woensdag (12 november)  met grote meerderheid van stemmen aangenomen.

Rienks Pier.jpg
Pier Rienks (CDA).

Er zijn in diverse gemeenten en regio’s in het land al vernieuwende initiatieven op het gebied van jeugdpreventie ontwikkeld. Zoals de campagne Leerlingalert in de provincie Gelderland en Risk Factory in Twente. In de gemeente Haarlemmermeer worden rolmodellen voor de jeugd ingezet.

Leerlingalert
Bij het project Leerlingalert dragen speciaal opgeleide teams hun kennis over aan de jeugd, vanaf het derde jaar in het middelbaar onderwijs. Ze leren jongeren op welke wijze zij buiten het criminele milieu kunnen blijven of er weer uit kunnen geraken.

‘In al deze gevallen wordt de preventie gedaan in samenwerking met de scholen, maar niet door de scholen’, zei fractievoorzitter Pier Rienks woensdag in zijn bijdrage aan het debat. ‘Dat is een wezenlijk verschil met een klassiek lespakket in combinatie met een politieman voor de klas.’ Ook wordt aandacht besteed aan nieuwe vormen van criminaliteit zoals online fraude. Sinds 2019 stijgt het aantal jongeren weer dat criminele activiteiten ontplooit. Opvallend is de stijging van online fraude in de statistieken. 

Een belangrijk onderdeel van de campagne Leerlingalert is dat ook de ouders en docenten er nauw bij worden betrokken. Ze leren mogelijke criminele activiteiten bij hun kinderen of leerlingen te herkennen.

Deze opzet van voorlichting is ontwikkeld in de provincie Gelderland en wordt ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Steekwapens
Naast dit voorlichtingsprogramma zou ook een publiekscampagne opgezet kunnen worden om bewustwording te creëren van het gevaar van het in het bezit hebben van steekwapens. In Haarlemmermeer is zo’n campagne op initiatief van de CDA-fractie gestart. ‘Door het herkennen van criminaliteit, wijzen op de gevaren en het eventueel terugkeren in een veilige omgeving wil het CDA streven naar een veilige leefomgeving waarin kinderen kunnen opgroeien en zich ontwikkelen’, zegt fractievoorzitter Pier Rienks.

bbA: nog niet klaar met afwijzen noodplan sport

Burgerbelangen Amstelveen laat na de afgelopen week gehouden begrotingsvegadering in een persbericht weten dat er tot spijt van de partij geen onderzoek komt naar de noodzaak voor een noodplan de sport, waaruit sportverenigingen, die zwaar getroffen worden door de Corona maatregelen, kunnen worden geholpen. 'BbA had het initiatief genomen voor een motie, daarbij ondersteund door de Christen Unie, Groen Links en de SP.

ewa_petiet_burgerbelangen_amstelveen.jpg

De wethouder van sport, de coalitiepartijen VVD, D’66, PvdA en verrassenderwijs ook oppositiepartij AvA zagen het niet zitten, zodat het voorstel in de gemeenteraad van 11 november werd verworpen.

Er is een Amstelveens Corona Noodfonds, waar men gebruik van kan maken. Binnen dit noodfonds komt er een sector specifiek plan voor cultuur, een gestructureerde aanpak hoe de sector cultuur geholpen kan worden.  BbA is het daar helemaal mee eens, maar Ewa Petiet van bbA vroeg zich af of de argumenten, die gelden voor het plan voor Cultuur, ook niet voor de sportwereld gelden. Daarom nam zij, tijdens de behandeling van de begroting voor 2021, het initiatief tot een motie.

Ewa Petiet stelde dat het in deze onzekere tijd van groot belang is zicht te krijgen op de noden en problemen van de Amstelveense sportverenigingen. Zij zegt daarover: “Wij hebben van diverse kanten gehoord dat de verenigingen zich tot nu toe hebben gered, maar dat de eerste echte problemen zich al aandienen. In een Tv-uitzending van RTVA hebben vertegenwoordigers van sportverenigingen zich al in die zin uitgelaten. Bovendien kan iedereen het zelf uitrekenen: de clubs hebben al maandenlang geen inkomsten uit hun kantine. En daar drijven die clubs voor een groot deel op. In de TV-uitzending hebben de clubbestuurders ook laten weten voor ledenverlies te vrezen, omdat de band met de leden minder wordt.

Ewa Petiet sluit niet uit dat het noodzakelijk is een ‘sector specifiek’ ondersteuningspakket voor de sport te ontwikkelen, waarbij dat pakket ruimte biedt in financiële zin, in adviescapaciteit en in het inzetten van denkkracht, zoals ook voor de cultuur gaat gebeuren. Wethouder Ellermeijer vindt het voorstel overbodig, omdat hij een goed overzicht heeft en alles goed in de hand heeft.  

Uitgerekend drie dagen nadat de Amstelveense gemeenteraad het bbA voorstel als onnodig had afgewezen liet de Amsterdamse wethouder van sport Simone Kükenheim weten dat ook zij bezorgd is over  de toekomst van een aantal sportverenigingen.  Dit naar aanleiding van een artikel in Het Parool van zaterdag, waarin diverse clubbestuurders vertelden grote zorgen te hebben over de toekomst van hun club. De Amsterdamse wethouder had al  een steunmaatregel genomen – boven op de steun van de regering – ter waarde van 5,3 miljoen Euro. Dit betekent de redding van o.a. landkampioen baseball Amsterdam Pirates, die in acute geldnood kwam. “Als zomersport zagen we al onze inkomsten tot september verdampen. We moesten de noodklok luiden om ons voortbestaan te waarborgen, vertelde  Pirates-voorzitter Gijsbers in Het Parool.

Ewa Petiet: “Ik las ook dat men verwacht dat vooral kwetsbare groepen zoals sporters met een beperking de eerste slachtoffers worden. Ik ga binnen onze fractie overleggen of we niet op dit onderwerp moeten terugkomen voordat het te laat is”.


Meer nieuws

Advertorial Algemeen vandaag 15:27

MayVy verrast winnares met heerlijk diner

Amstelveen - Eigenaresse Willow Le startte delicatessenzaak MayVy vanwege haar passie voor Aziatisch eten. Middels de social media campagne #MeandMayVy wilde ze haar producten onder de aandacht brengen. Haar doel om een community te creëren is gelukt. De online post met de meeste likes is bekend en graag verrast ze winnares Justine met een heerlijk diner voor 4 personen. 

Algemeen vandaag 10:05

Geef een boek cadeau: ‘Brief voor de koning’ voor leerlingen Groep 8

Amstelveen Kinderburgemeester Elina en wethouder Frank Berkhout (Onderwijs, D66) hebben samen het startsignaal gegeven voor  de campagne ‘Geef een boek cadeau’ , door op basisscholen Palet Zuid en Piet Hein het boek ‘Brief voor de koning’ van Tonke Dragt uit te delen aan groep acht.

Algemeen gisteren 14:53

Conflictscheidingen Amstelveense ouders: gemeente biedt hulp

Amstelveen - Om schade bij kinderen door scheidingen van ouders zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken probeert gemeente Amstelveen zogenoemde conflictscheidingen cq. vechtscheidingen bij Amstelveense ouders zoveel mogelijk te voorkomen met diverse soorten hulp en voorlichting.