Wethouder Gordon wijst op bedrijventerrein Legmeer, waar een gemixtre woon-werkwijk moet komen

Projectontwikkelaars in de rij voor Amstelveen; maar gemeente wordt stuk strenger

Amstelveen - Amstelveen blijft geliefd bij projectontwikkelaars. De gemeente gaat echter (veel) steviger regie voeren op nieuwe (gebieds-)ontwikkelingen, om te voorkomen dat de leefbaarheid in Amstelveen verder onder druk komt te staan.

‘Ontwikkelaars blijven zich bij ons melden,’ stelt wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening, D66). ‘Om Amstelveen leefbaar te houden en ook om als gemeente financieel gezond te blijven, is het de hoogste tijd om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen scherper te gaan prioriteren, keuzes te maken en steviger te regisseren met meer oog voor behoud van een fijne leefomgeving.’

Gordon meldt dat de gemeente strengere uitgangspunten voor gebiedsontwikkelingen gaat stellen en dat individuele bouwinitiatieven daaraan worden getoetst. ‘Zo houden we een evenwichtige stad met balans in ruimte voor wonen, werken, voorzieningen en groene verblijfskwaliteit.'

Vroegtijdig betrekken omwonenden

Ook stelt de wethouder dat in samenwerking met de gemeenteraad wordt bekeken hoe raad en omwonenden vroegtijdig kunnen worden betrokken bij een initiatief voor een bouwproject door een ontwikkelaar en/of de gemeente: ‘Zodat we eerder ons oor te luisteren leggen en mogelijke zorgen ophalen en maatschappelijk draagvlak kunnen meewegen bij de beoordeling van een bouwinitiatief naast uiteraard de ruimtelijke en financiële haalbaarheid,’ aldus Gordon.

Regie op ontwikkeling Amstelveen 

De stevigere regie op nieuwe ruimtelijke (bouw-)ontwikkelingen is nodig omdat nieuwbouw in amstelveen de komende jaren vooral binnen de bebouwde kom plaatsvindt en daarmee  de leefbaarheid onder druk kan komen te staan. Het college van B en W heeft alle ruimtelijke mogelijkheden in kaart gebracht en onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en financiële consequenties van groei van de stad.

Amstelveen kan een mogelijke gestage groei van 91.000 naar 110.000 inwoners tot 2040 dragen met nadrukkelijker oog voor het versterken van leefbaarheid en kwaliteit van de omgeving, met behoud en liefst toevoegen van groen. Het college gaat voor binnenstedelijke ontwikkelingen eerst een gebiedsvisie opstellen en uitgangspunten hanteren waaraan bouwinitiatieven worden getoetst.

Motie Bouwen, bouwen, bouwen

Gemeente Amstelveen heeft naar eigen zeggen 'sinds de laatste economische crisis ruim baan gegeven aan nieuwe woningbouwinitiatieven met nadruk op het middensegment.' Hierdoor worden volgens de gemeente 'de komende jaren veel betaalbare woningen in het middensegment opgeleverd en draagt de gemeente haar steentje bij aan de onverkorte druk op de regionale woningmarkt.'

Na de unaniem door de gemeenteraad aangenomen motie ‘Bouwen, bouwen, bouwen’ uit 2018 is volgens de gemeente 'volop ingezet op de ontwikkeling van hoogwaardige en omvangrijke woningbouw met accent op betaalbaar wonen in het middensegment om de woningnood terug te dringen'.

Amstelveen groeit in 2030 naar 100.000 inwoners

De gemeente heeft in het Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief 2020 alle in gang gezette projecten in kaart gebracht naast locaties waar de komende 20 jaar stedelijke ontwikkeling kan plaatsvinden of stedelijke vernieuwing kan leiden tot versterking van de leefbaarheid.

Daartoe heeft de gemeente  onderzoek gedaan naar de ruimtelijke en financiële gevolgen indien de stad tot 2040 zou groeien naar 110.000 of naar 125.000 inwoners. Denk bijvoorbeeld aan de noodzakelijke infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen en groen. Op dit moment heeft Amstelveen crica 91.500 inwoners. Uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen en projecten die al in gang zijn gezet, brengt het inwonertal van Amstelveen in de periode tot 2030 naar verwachting op 100.000.

Mogelijke groei naar 110.000 inwoners in 2040

Met de ontwikkeling van bedrijventerrein Legmeer naar een duurzame woonwijk en uitbreiding van de studentencampus gemengd met werken en andere voorzieningen op Kronenburg, kan op termijn de bevolking met nog eens naar schatting 10.000 inwoners toenemen. Uit het onderzoek, dat uitdrukkelijk een rekenexercitie is, blijkt dat Amstelveen de reeds ingezette groei naar 110.000 inwoners in 2040 ruimtelijk en financieel kan dragen.

Een verdere groei naar 125.000 inwoners is volgens het onderzoek ruimtelijk inpasbaar, maar kent nog onzekerheden qua benodigde investeringen en financiering daarvan, nog afgezien van de vraag of voor sterke groei draagvlak in de samenleving bestaat. Daarom wil het college meer regie op stedelijke ontwikkeling met als voornaamste doel de leefbaarheid te behouden of te versterken en in te zetten op kwaliteit van de bebouwde omgeving. Groei naar 125.000 inwoners is dan niet wenselijk.

Grote projecten in de pijplijn

Het college geeft de komende jaren prioriteit aan de gebiedsontwikkelingen het Stadshart, de Scheg, Kronenburg en Legmeer. De voorgestelde uitgangspunten voor deze ontwikkelingen richten zich op het versterken van de leefbaarheid en kwaliteit van de bebouwde omgeving, een goede bereikbaarheid te voet, per fiets en met openbaar vervoer, een evenwichtige woon-werkbalans, het op peil houden van het hoogwaardige voorzieningenniveau van onderwijs, zorg, cultuur, sport en vrije tijdsbesteding, het reserveren van ruimte voor de duurzaamheidsopgave en het behouden en versterken van de kwaliteit van het groen met oog voor belevingswaarde, ecologie, recreatie en waterberging.

Besluitvorming

Het college van B en W heeft het Ruimtelijk Ontwikkelperspectief 2020 met uitgangspunten voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ter besluitvorming voor  aan de gemeenteraad voorgelegd en biedt de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek naar de consequenties van de groei van de stad ter informatie aan de raad aan.


Meer nieuws

Winkels vandaag 10:00

Nieuw op Kostverlorenhof: Aziatische delicatessenzaak MayVy

Amstelveen - Nog slechts enkele dagen wachten en dan zal delicatessenzaak MayVy haar deuren openen. Op 30 oktober komt wethouder Floor Gordon de winkel officieel openen. Eigenaresse Willow Le nodigt Amstelveners uit om op 30 en 31 oktober de nieuwe winkel te komen ervaren middels een heerlijke proeverij van Aziatische gerechten.

Corona Amstelveen gisteren 14:19

Na brief ook videoboodschap van burgemeester Amstelveen

Amstelveen - Burgemeester Tjapko Poppens heeft, na een open brief aan alle Amstelveners eerder deze week, ook een videoboodschap uitgedaan aan inwoners, nu het aantal corona-besmettingen onder Amstelveners flink blijft toenemen.