Scholen en zorginstellingen Amstelveen zien geen ruimte voor dienstwoningen op eigen terrein

Amstelveen - Zowel scholen als zorginstellingen in Amstelveen zien - door gebrek aan ruimte en financiële middelen - geen mogelijkheden om dienstwoningen voor personeel te realiseren op eigen terrein. De gemeenteraad had het College van B en W gevraagd die mogelijkheid te onderzoeken, omdat personeel moeilijk betaalbare huisvesting kan vinden en daardoor meer dan eens uit de gemeente vertrekt om elders dichtbij huis te kunnen werken.

Het College heeft gesproken met basisscholen, middelbare scholen, één MBO-college en een onderwijsstichting waar tien basisscholen bij aangesloten zijn, zo meldt het in een brief aan de gemeenteraad.

Vertrek uit Amstelveen

Uit de gesprekken is gebleken dat, op twee scholen na, alle scholen regelmatig signalen krijgen dat het voor personeel moeilijk is om betaalbare huisvesting te vinden in en om Amstelveen. Dit resulteert er in dat medewerkers genoodzaakt zijn om verder buiten de regio te gaan wonen, met lange reistijden tot gevolg. Ook komt het voor dat men uiteindelijk vertrekt uit Amstelveen om op een school dichter bij huis te gaan werken.

Het College meldt dat 'helaas' alle scholen hebben aangegeven dat het voor hen niet mogelijk is om dienstwoningen op eigen terrein te realiseren. De voornaamste reden die hiervoor genoemd wordt is ruimtegebrek, gevolgd door het gebrek aan financiële middelen. Een aantal scholen gaf daarnaast ook aan geen voorstander te zijn van dienstwoningen, omdat dit tot ongezonde woon-werk verhoudingen kan leiden.

Dienstwoningen nabij

De onderwijsstichting gaf echter aan dienstwoningen een waardevolle ontwikkeling te vinden, zij het niet op eigen terrein. Eén locatie in Amstelveen met dienstwoningen onder een tijdelijk huurcontact zou (startend) personeel de tijd en ruimte bieden om naar een duurzame woning in Amstelveen een nabijheid te zoeken en zich zo aan de regio te binden.

Suggesties van scholen om dienstwoningen te realiseren in leegstaande panden nabij sluiten hierbij aan. Ook een voorrangsregeling voor zorg- en onderwijspersoneel werd als potentiële oplossing genoemd. Naar verwachting gaat zo'n voorrangsregeling begin volgend jaar opnieuw van start in Amstelveen. Overigens ging het mdie voorrangsregeling eerder niet goed.

Zorginstellingen

Het College heeft naast scholen ook contact gehad met een aantal zorgpartijen in Amstelveen. Het beeld dat personeel moeilijk aan een woning komt wordt ook in de zorgsector herkend. Echter geven de zorgpartijen aan dat de realisatie van dienstwoningen op eigen terrein niet tot één van de opties behoort. Hier wordt eveneens het gebrek aan ruimte en financiële middelen als voornaamste redenen genoemd die de realisatie van dienstwoningen op eigen terrein in de weg staan.


Meer nieuws