Startende ondernemers in Amstelveen krijgen 'boost' via ZAAI

Amstelveen - Onder de noemer ‘ZAAI’ biedt Amstelveen startende ondernemers ieder jaar via een speciaal kennisprogramma een ‘boost’ voor hun onderneming. In de 2022-editie, die recent werd afgerond, namen 47 startende ondernemers deel, waarvan meer dan de helft (24) Engelstalig.

English version below

Het programma is geschikt voor startende ondernemers die de ideeënfase reeds voorbij zijn en niet langer dan drie jaar actief zijn met hun bedrijf. Gemeente Amstelveen initieerde ruim 10 jaar geleden het eerste ZAAI-coachtraject voor startende ondernemers.

47 startende ondernemers

In 2022 telde het programma 47 startende ondernemers, 24 Engelstalige en 23 Nederlandstalige deelnemers. Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken, D66) was bij de afsluitende bijeenkomst van ZAAI 2022 in Poels Up.

De gemeente Amstelveen organiseert ZAAI in nauwe samenwerking met de projectpartners Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) en Rabobank Amstel & Vecht. De groep startende ondernemers is een half jaar lang begeleid door middel van masterclasses, intervisiesessies, netwerkevenementen en bedrijfsbezoeken. ZAAI reikt starters kennis aan om de ondernemersvaardigheden en –capaciteit te versterken en brengt hen in contact met ervaren ondernemers.

Groeien & oogsten

Wethouder Floor Gordon (economische zaken): “ZAAI levert startende ondernemers die de ideeënfase voorbij zijn en maximaal 3 jaar actief zijn echt een ‘boost’ voor hun onderneming. Met het ZAAI-programma bieden we zowel Engelstalige als Nederlandstalige startende ondernemers de kans om zich succesvol te ontwikkelen, te ‘groeien’ en te ‘oogsten’. Amstelveen is écht een internationale en ondernemende gemeente. Daar zijn we trots op en dat koesteren we.”

Starters belangrijk

Gordon: 'Startende bedrijven zijn van belang voor de vitaliteit en modernisering van de Amstelveense economie. Jonge bedrijven als ‘Eat Your Microgreens of ‘My Moneytree’ zijn daar een goed voorbeeld van. Door deelname aan netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken is het netwerk van de deelnemers heel erg gegroeid. De kennis van ondernemen is versterkt door de masterclasses gericht op ondernemersvaardigheden.' 

Gordon vervolgt: 'Daarnaast zorgt de intervisie, die door veel groepen worden doorgezet, dat ondernemers zichzelf blijven coachen en elkaar scherp houden. Deze editie vielen mij in het bijzonder de professionaliteit, het enthousiasme en de innovatiekracht op van de deelnemers. Ik ben ontzettend trots dat de nieuwe internationale ZAAI groep zo’n doorslaand succes is gebleken. Op naar volgend jaar', zegt wethouder Gordon

ZAAI Amstelveen 2023

Begin 2023 gaat er weer een nieuw ZAAI-Amstelveen programma van start. Voor informatie over het ZAAI programma kun je ook kijken op de website van Zaai www.zaaiamstelveen.nl.

Starting entrepreneurs in Amstelveen get boost through 'ZAAI'

Wethouder Economische Zaken Floor Gordon met de ZAAI deelneemers.jpg

Amstelveen - Under the name 'ZAAI', Amstelveen offers start-up entrepreneurs a 'boost' for their business every year through a special knowledge program. In the 2022 edition, which was recently completed, 47 start-up entrepreneurs participated, of which more than half (24) were English speaking.

The program is suitable for starting entrepreneurs who have already passed the idea phase and have been active with their company for no longer than three years. Over 10 years ago, the Municipality of Amstelveen initiated the first ZAAI coaching program for starting entrepreneurs.

47 starting entrepreneurs

In 2022 the program had 47 starting entrepreneurs, 24 English-speaking and 23 Dutch-speaking participants. Alderman Floor Gordon (Economic Affairs, D66) attended the closing meeting of ZAAI 2022 at Poels Up.

The municipality of Amstelveen organizes ZAAI in close cooperation with the project partners Ondernemersvereniging Amstelveen (OA) and Rabobank Amstel & Vecht. The group of starting entrepreneurs has been guided for six months through master classes, intervision sessions, networking events and company visits. ZAAI provides start-ups with knowledge to strengthen entrepreneurial skills and capacity and brings them into contact with experienced entrepreneurs.

Growing & harvesting

Alderman Floor Gordon (Economic Affairs): "ZAAI really provides start-up entrepreneurs who are past the idea phase and have been active for up to 3 years with a 'boost' for their business. With the ZAAI program, we offer both English-speaking and Dutch-speaking start-ups the opportunity to develop successfully, to 'grow' and to 'harvest'. Amstelveen is truly an international and entrepreneurial municipality. We are proud of that and we cherish it."

Start-ups important

Gordon: "Start-ups are important for the vitality and modernization of the Amstelveen economy. Young companies such as 'Eat Your Microgreens' or 'My Moneytree' are good examples of this. Through participation in network meetings and company visits, the network of the participants has grown very much. The knowledge of entrepreneurship has been strengthened through the master classes focused on entrepreneurial skills.' 

Gordon continues: 'In addition, the peer-to-peer sessions, which many groups go through, ensure that entrepreneurs continue to coach themselves and keep each other on their toes. This edition I was particularly struck by the professionalism, enthusiasm and innovative power of the participants. I am extremely proud that the new international ZAAI group has turned out to be such a resounding success. On to next year," says alderman Gordon.

ZAAI Amstelveen 2023

A new ZAAI-Amstelveen program will start in early 2023. For information about the ZAAI program you can also visit the website of Zaai www.zaaiamstelveen.nl


Meer nieuws

Algemeen vandaag 12:12

Han Tsai: wijkagent in Amstelveen en bruggenbouwer tussen culturen

Amstelveen - Han Tsai is sinds het najaar van 2020 wijkagent in het Oude Dorp en Bovenkerk in Amstelveen. Maar daarnaast vervult hij ook een andere, belangrijke en inmiddels onmisbare rol die hij allerminst lichtvaardig opneemt: als coördinator van het officiële Chinees Netwerk van Politie Eenheid Amsterdam is hij een vertrouwd aanspreekpunt voor een groeiend aantal Aziatische inwoners in deze regio en daarmee een belangrijke bruggenbouwer tussen diverse culturen.

Algemeen gisteren 16:00

JobZ: Grand Hotel Amstelveen zoekt Food & Beverage Supervisor

Amstelveen - Zoek jij een nieuwe baan en wil je graag in (de omgeving van) Amstelveen werken? Via AmstelveenZ JobZ kan je wellicht een leuke baan in de buurt vinden.  Zo zoekt Grand Hotel Amstelveen momenteel een Food & Beverage Supervisor.