PLECK moet Amstelveen klaar maken voor de toekomst

PLECK moet Amstelveen klaar maken voor de toekomst Foto: Gemeente Amstelveen

Amstelveen – De gemeente wil dat ook de volgende generaties lekker kunnen leven in Amstelveen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom het PLECK Amstelveen genoemde plan voor de energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptatie vastgesteld.


- Lees verder onder deze advertentie -

Dit plan is volgens een persbericht van de gemeente Amstelveen de uitwerking van duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen die in het Coalitieakkoord 2018-2022 onder het motto ‘wij lenen de stad van onze kinderen’ werden geformuleerd. Onderdeel van het plan is de doorontwikkeling van de monitor Duurzaam Amstelveen. 

De opgave voor de energietransitie van de gebouwde omgeving is zonder twijfel de grootste uitdaging. Amstelveen heeft de ambitie om er voor te zorgen dat in 2040 de stad onafhankelijk functioneert van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat ruim 41.000 bestaande woningen en 3.000 bedrijven in dat jaar energiezuinig zijn en gebruik maken van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte. In 2040 moet de CO2-uitstoot die voortkomt uit mobiliteit ook gereduceerd zijn tot een minimum.

Prikkels

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de eigen gebouwen te verduurzamen en van het gas los te krijgen, door standaard LED verlichting in te zetten bij openbare verlichting en door elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark. De gemeente verstrekt inwoners informatie via het Regionaal Energie Loket en neemt belemmeringen weg.

Amstelveen biedt financiële prikkels om gebouwen te isoleren en de opwek van duurzame elektriciteit te vergroten door middel van grootschalige collectieve inkoopacties, subsidies en korting op leges. Begin juni ontvangen meer dan 12.000 huiseigenaren een brief met informatie over de isolatieactie. Al meer dan 300 inwoners hebben gebruik gemaakt van de zonnepanelenactie in Amstelveen Zuid.

Afval

Bij circulaire economie is hergebruik van producten en grondstoffen en minimale toepassing van nieuwe materialen en fossiele energie het uitgangspunt. Het rijksbrede programma circulaire economie streeft naar 100 procent circulair in 2050 en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen in 2030.

De gemeente geeft het goede voorbeeld door kennis en instrumenten te ontwikkelen om circulair aan te besteden en te zorgen voor 10 procent circulaire inkoop in 2022 en 50 procent in 2025. De gemeente geeft uitvoering aan het Grondstoffenplan 2017-2021 wat inzet op 75 procent gescheiden huishoudelijk afval in 2020 en 100 kilo restafval per inwoner per jaar in 2022.

Klimaatadaptie

De gemeente gaat ondernemers stimuleren bedrijfsafval beter te scheiden, faciliteert afvalscheiding op scholen en ondersteunt initiatieven van duurzaamheidspartners. In de transitie naar een circulaire economie ligt het accent gedurende de huidige bestuursperiode op circulair inkopen en uitvoering van concrete pilots uit de circulaire scan.

Klimaatadaptatie is de aanpassing van de stedelijke inrichting aan de verwachte verandering van het klimaat. Vanaf 2020 is klimaatbestendig inrichten structureel onderdeel van beleid, inrichting en openbare ruimte. In 2050 moet Amstelveen klimaat-robuust zijn. De gemeente werkt hieraan met Amstelveen Rainproof, een initiatief om samen met bewoners, bedrijven kennisinstellingen en overheid de stad bestand te maken tegen hoosbuien en extreme droogte. Initiatieven van bewoners in Amstelveen zijn onder meer de aanleg van groene daken en tuinen ont-tegelen.

Verantwoordelijkheid

De gemeente kan deze veranderingen die nodig zijn voor een betere leefomgeving niet alleen. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid te nemen, zoals woning- en vastgoedeigenaren, netbeheerders, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Amstelveen gaat inwoners, organisaties en bedrijven stimuleren tot duurzaamheidsinitiatieven, waarbij zij zelf eigenaar blijven van deze initiatieven. Specifieke aandacht gaat uit naar laagdrempelige communicatie in heldere taal en participatie, bijvoorbeeld door stadsgesprekken met inwoners.

Het Plan voor de Energietransitie, Circulaire economie en Klimaatadaptatie wordt voor behandeling in de raadscommissie RWN op 25 juni 2019 aangeboden en de raad wordt gevraagd het plan vast te stellen in de raadsvergadering van 10 juli 2019.

Gekoppeld aan dit bericht


Reacties