Pixabay.com

Amstelveen onderzoekt mogelijkheden voor bouwen met hout

Amstelveen – Gemeente Amstelveen gaat op initiatief van GroenLinks onderzoeken of er in de toekomst meer gebouwd kan worden met hout, in plaats van met de huidige conventionele bouwmaterialen.

Daartoe besloot de gemeenteraad deze week. GroenLinks stelde dat de huidige traditionele bouwvormen voor een zware belasting van het milieu zorgen en is van mening dat houtbouw kan bijdragen aan de benodigde CO2-reductie. De partij wees daarbij op de mogelijkheden duurzaam bewerkt hout of zogenoemd kruislaaghout te gebruiken als bouwmaterialen.

Ook kreeg GroenLinks de handen op elkaar voor een aanzet tot modulair bouwen als het op onderwijshuisvesting in Amstelveen aankomt. Daarnaast had de grootste oppositiepartij van Amstelveen succes met een motie om nieuwe gymzalen van het Hermann Wesselink College buiten schooltijd multifunctioneel in te zetten in samenwerking met Amstelveen Sport. 

SP verbijsterd

Waar GroenLinks tevreden kon terugkijken op de gemeenteraadsvergadering, was oppositiepartij SP verbijsterd dat er geen meerderheid was voor een motie die zij indienden om de bijna zeventig Amstelveense gedupeerden van de zogenoemde landelijke 'Toeslagenaffaire' te ontzien en niet te tornen aan de landelijk toegekende kerstuitkering van 750 euro.

Hoewel wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA) de gemeenteraad toezegde dat hij ervoor zorg zal dragen dat gedupeerden van de toeslagenaffaire hun kerstuitkering kunnen behouden en dat deze niet aan schulden of gemeentebelastingen wordt besteed en zeker niet zal worden verrekend met de uitkering, was de SP not amused over de opstelling van met name de Collegepartijen (VVD, D66, PvdA), zo heeft de partij in een persbericht laten weten. Daarin richt het de pijlen vooral op D66.

'Verbijsterend om te horen hoe de collegepartijen de motie als ‘overbodig’ bestempelden. Zelfs als dit zo zou zijn, dan nog kun je als raad een statement maken richting de gedupeerde Amstelveners, zodat men ziet dat de raadsleden en het college meeleven en zich verantwoordelijk voelen voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire’, oordeelde Marina Casadei.

Ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 2020

Op de raadsagenda stond deze week onder andere het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief 2020. In Amstelveen vindt nieuwbouw vooral binnen de bebouwde kom plaats. Dit kan de leefbaarheid in de stad onder druk zetten. In het ruimtelijk ontwikkelingsperspectief staan alle lopende projecten. Ook wordt vooruitgekeken naar locaties voor mogelijke nieuwe projecten en waar stedelijke vernieuwing kan leiden tot versterking van de leefbaarheid.

Daarnaast zijn de ruimtelijke en financiële gevolgen onderzocht als Amstelveen tot 2040 zou groeien naar 110.000 of naar 125.000 inwoners. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld de infrastructuur, maatschappelijke voorzieningen en groen. De gemeenteraad heeft dit ontwikkelingsperspectief vastgesteld.

Woningbouw Bovenkerkerkweg (oostzijde)

Zo besloot de raad dat er voor de oostzijde van de Bovenkerkerweg een integrale gebiedsvisie wordt opgesteld en dat daarover gesprekken worden gevoerd met omwonenden en alle belanghebbenden. Alleen als het past binnen de kaders van deze gebiedsvisie kan daar de bouw van 250 appartementen ter hoogte van Bovenkerkerweg 2-8 doorgaan. Een voorstel van VVD hiervoor kreeg raadsbrede steun.

D66 stelde voor om een beleidskader op te stellen voor de hoeveelheid en kwaliteit van het groen bij ruimtelijke projecten. Uitgangspunt moet zijn dat nieuwbouw niet ten koste gaat van de hoeveelheid en kwaliteit van het groen, al moeten daar uitzonderingen op mogelijk zijn. Dit voorstel werd ook raadsbreed gesteund.

De raad nam ook een voorstel van oppositiepartij Actief voor Amstelveen (AVA) aan om te onderzoeken of de locatie Kalkbranderij/Bovenkerkerhoek ingezet kan worden voor tijdelijke huisvesting in de vorm van tiny houses, gestapelde wooncontainers of andere soortgelijke woonconcepten.

Scholenbouw

De gemeenteraad heeft het Integraal Huisvestingsplan 2020-2024 vastgesteld. In dit plan staat hoe de gemeente de komende jaren gaat investeren in schoolgebouwen. De scholen moeten ruimte bieden aan het groeiend aantal leerlingen en voldoen aan alle klimaat- en duurzaamheidseisen. Ook moeten ze zo zijn ingericht dat er volgens de laatste onderwijsvisies les kan worden gegeven.

Op voorstel van de VVD wil de raad een overzicht krijgen met prognoses per jaar tot en met 2039 hoeveel leerlingen uit Amstelveen en uit buurgemeenten gebruik zullen maken van Amstelveense scholen. Ook wil de raad dat samen met de buurgemeenten wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om één of meerdere scholen voor voortgezet onderwijs te bouwen, zodat voorzien wordt in de regionale onderwijsbehoefte.

De raad stelde eveneens een extra krediet van 3,7 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Hermann Wesselink College. Dit krediet is bestemd voor de nieuwbouw van de gymzalen en de inrichting van de omliggende buitenruimte. De motie van GroenLinks voor een brede inzet van de gymzalen werd hier zoals beschreven aangenomen.

De raad stelde voorts een krediet van € 21.118.000,- beschikbaar  voor renovatie en uitbreiding van het Keizer Karel College. Daarmee heeft de school de komende jaren weer voldoende capaciteit en kan het gebouw weer ten minste dertig jaar mee.

bbA en VVD maken zich sterk voor woonzorgcapaciteit

Met een raadsbreed ingediende motie (op voorzet van VVD en bbA) riep de raad op om te zorgen voor voldoende woonzorg capaciteit in Amstelveen. Het is belangrijk dat nu en in de toekomst voldoende woningen met mogelijkheden voor zorg en verpleging zijn: levensloopbestendige woningen en voldoende plekken in verpleeghuizen. Burgerbelangen concludeerde dat bbA-raadslid Jacqueline Solleveld veel lof verdiende voor het voorstel.

Het college is opgeroepen hiertoe een visie te ontwikkelen en samen met alle relevante partijen, zoals bijvoorbeeld zorgaanbieders, verzekeraars, ouderen, woningcorporaties en ontwikkelaars samen te komen tot oplossingen.

AVA: Duurzame ontwikkelingsdoelen

De Verenigde Naties hebben 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) vastgesteld, die beogen dat de wereld een goede plek blijft om te leven, te werken en te wonen. AVA kreeg raadsbreed steun voor haar motie om deze ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk mee te nemen in het toekomstig gemeentelijk beleid en om aan te sluiten bij het netwerk SDG Nederland.

Nieuwe griffier

Als gevolg van het eervol ontslag van griffier Marnix Philips per 1 oktober 2020 is per gelijke datum de functie van griffier vacant geworden. De afgelopen periode heeft de werkgeverscommissie de werving en selectie van een nieuwe griffier ter hand genomen. De selectiecommissie stelt - de adviescommissie gehoord hebbende - de raad voor om Debby de Heus te benoemen als griffier met ingang van 1 februari 2021 om zo structureel invulling te geven aan de griffiersfunctie. 


Meer nieuws

Amstelveen van voorheen vandaag 15:27

Amstelveen van voorheen (231)

Amstelveen - AmstelveenZ.nl duikt op zondagen in het verleden van Amstelveen en toont daarbij foto’s van vroeger. In aflevering 231 de aanbouw van een deel van de wijk Groenelaan in het jaar 1970.

Algemeen gisteren 21:00

Avondklok: Amstelveen by night (1)

Amstelveen - Nu de avondklokperiode is ingegaan deelt AmstelveenZ.nl in de rubriek #amstelveenbynight iedere avond om 21.00 uur een avondfoto uit Amstelveen. In deze eerste aflevering: het kunstwerk dat niet meer zo prominent aanwezig is in het centrum van Amstelveen, maar dat natuurlijk nog steeds in Amstelveen staat: dat we het niet vergeten :-) Der Bogen in de Stadstuinen.

112 gisteren 13:50

Gewonde bij botsing op Handweg

Amstelveen - Bij een botsing tussen twee personenwagens op de Handweg in Amstelveen is zaterdagmiddag een persoon gewond geraakt.

112 gisteren 10:31

Nachtelijke slooptocht groep jongeren komt hard aan in Oude Dorp

Amstelveen - Ondernemers en bewoners in het Oude Dorp van Amstelveen zijn verbolgen over de slooptocht die afgelopen nacht in de Stationsstraat en Dorpsstraat werd gehouden. Een groep van circa 6 tot 8 jongeren zou volgens diverse getuigen verantwoordelijk zijn voor het ingooien van meerdere ramen van winkels en voertuigen en het plegen van vernielingen.